Вашата кошница

Няма добавени продукти.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНИТЕ И ЗАКУПЕНИ СТОКИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребителят следва предварително да уведоми „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД с недвусмислено заявление на e-mail store@lemar.bg или на телефон +359877244416 , че се отказва от договора за продажба от разстояние.

2. Потребителят може да използва, но не е длъжен, стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

3. Във формуляра за отказ потребителят следва да посочи имената си, административен и електронен адрес, телефон за връзка, номера на поръчката и доставените му Стоки, както и да посочи банкова сметка за връщане на заплатените от него суми;

4. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката следва да не е нарушена, увредена или унищожена;

5. Всички върнати Стоки трябва да бъдат в същото състояние, както при доставката и да са придружени с оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи, с които са доставени;

6. „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД няма да приема Стоки, които са били поправяни или които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка; стоки със следи от износване или използване, с одрасквания или със следи от удари; дрехи, кожи и текстил, които са носени и употребявани, с петна или скъсани, изпрани или преминали химическо чистене;

7. „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД няма да приема и Стоки, които не са придружени от всички аксесоари и принадлежности, с които са били доставени;

8. В случай, че доставената Стока е била придружена от подарък, той също следва да бъде върнат на „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД;

9. В случай, че Потребителят е закупил повече от една еднаква стока и желае да върне два или повече броя от нея, само една от тези стоки може да бъде отваряна. Останалите трябва да са със запечатана опаковка.

10. Следните категории Стоки за красота могат да бъдат върнати, само ако са със същата опаковка, с която са били получени и тя е неразпечатана:

козметика, гримове и производни на тях продукти;

продукти за лична грижа и хигиена;

продукти за грижа за косата като шампоани, лосиони, маски и др.;

11. Стоките, които Потребителят желае да върне трябва да бъдат опаковани подходящо за транспортиране и изпратени на адрес: София офис Еконт

12. При неизпълнение на посочените условия „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

13. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

14. Всички преки транспортни разходи по връщането на Стоките до адреса на „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД са изцяло за сметка на Потребителя.

15. Потребителят отговаря за намаляване стойността на Стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

16 До момента на обратното предаване на Стоките от страна на Потребителя на „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

17. В случай че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по–горе условия, „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД се задължава да му възстанови Цената на стоката и цената на доставката с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД.

18. Цената на стоката и цената на доставката се възстановява по банков път в законоустановения 14 – дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Възстановяването не е свързано с разходи за Потребителя.

19. „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

РЕКЛАМАЦИИ

1. При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.

2. Ако при прегледа на Стоките бъдат констатирани явни недостатъци и несъответствия, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи, Потребителят незабавно в деня на доставката уведомява „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД на e-mail store@lemar.bg или на телефон
+359877244416, като посочва и номера на поръчката.

3. Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи.

4. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на Стоката с договора за продажба, която може да се предяви до 2 (две) години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

5. Потребителят следва да уведоми „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД на email store@lemar.bg или на телефон +359877244416 за всяка рекламация, прилагайки документите, на които се основава претенцията:

товарителница;

протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

6. „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД привежда Стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

7. Привеждането на Стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ.

8. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато „КРЕАТИВИТИ ШОП“ ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.